Algemene Voorwaarden The Vegan Project B.V.

Besloten vennootschap The Vegan Project B.V. (hierna: The Vegan Project) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81821913 en is gevestigd aan ‘s-Gravenzandseweg 16A (2291PE) te Wateringen.

Artikel 1 – Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: het aanbod van een Verkoper aan een Koper.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Diensten: het ter beschikking stellen van de Website Website? aan Kopers en het faciliteren van de totstandkoming van een overeenkomst tussen Koper en Verkoper.

6. Koper c.q. Gebruiker: het Bedrijf of de Consument die gebruik maakt van de Website en/of een koopovereenkomst aan gaat met Verkoper.

7. Verkoper: het Bedrijf dat Producten aan Koper verkoopt via de Website van The Vegan Project.

8. Producten: De Producten die door Verkoper worden aangeboden zijn vegan producten, zoals kleding, gebruiksartikelen en wijn.

9. Overeenkomst: de Overeenkomst (op afstand) die tot stand komt tussen Verkoper en Koper vanwege de aanschaf van een Product bij de Verkoper via de Website door Koper.

10. The Vegan Project: de dienstverlener die het gebruik van de Website ter beschikking stelt aan een Koper en een Verkoper.

11. Website: de Website van The Vegan Project waarmee Koper gebruik kan maken van de aangeboden diensten van Verkoper(s).

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen The Vegan Project en Koper en op het gebruik van de Website door elke Koper.

2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.

3. The Vegan Project gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Diensten van The Vegan Project. The Vegan Project zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in de privacy statement van The Vegan Project.

4. De Website van The Vegan Project is in beginsel niet toegankelijk voor minderjarigen, tenzij de minderjarige (van 16 jaar of ouder) kan aantonen dat zij schriftelijke toestemming heeft van een ouder en/of wettelijke verzorger waaruit blijkt dat de minderjarige de betreffende handeling zelfstandig mag uitvoeren, tenzij de betreffende handeling gebruikelijk is om in het maatschappelijk verkeer zonder schriftelijke toestemming te verrichten

5. Koper kan een account aanmaken.

6. Door het aanschaffen van Producten gaat Koper direct een Overeenkomst aan met de Verkoper voor de uitvoering van het Aanbod zoals door Koper gekozen. Tenzij anders overeengekomen met de betreffende Verkoper is Koper gebonden aan de aanschaf van Producten.

7. Als aanbieder van de Website, is The Vegan Project geen contractspartij bij de overeenkomst die tot stand kan komen tussen Koper en Verkoper.

Artikel 3 – Aanbod Verkoper

1. Het Aanbod van de Verkoper(s) wordt door The Vegan Project gepubliceerd op de Website, op basis van de door de Verkoper aangeleverde informatie. The Vegan Project is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van het Aanbod en/of informatie over de Verkoper op de Website.

2. Koper is op de hoogte van de inhoud van het Aanbod alsmede zijn rechten en plichten verbonden aan het aanvaarden van het Aanbod door de dienst van Verkoper te boeken en/of te betalen.

Artikel 4 – Gebruik van de Website

1. Het is Koper verboden om de (inhoud) van de Website te kopiëren en/of op andere wijze te reproduceren, te openbaren of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Vegan Project.

2. Het is Koper uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van The Vegan Project, alsmede op de goede naam van The Vegan Project. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Website berusten uitsluitend bij The Vegan Project en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Koper.

3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan The Vegan Project aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Website.

4. The Vegan Project is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat The Vegan Project is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voorThe Vegan Project bekend was.

5. Koper is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op de Website of in zijn account plaatst. Indien Koper vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Koper The Vegan Project onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Koper dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.

6. The Vegan Project is gerechtigd om (delen van de) Website te wijzigen, alsmede haar Diensten. Koper zal van eventuele wijzigingen tijdig op de hoogte gebracht worden.

7. Koper is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website van The Vegan Project, alsmede de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

8. Koper heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Website. Koper is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende regels te houden gedurende het gebruik van de Website. Koper dient zich te onthouden van:

  1. Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Website van The Vegan Project, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haatzaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op Websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.
  2. Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Website zelf, van processen of programma’s waarvan Koper weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit The Vegan Project of derden hindert of schade toebrengt.

9. The Vegan Project is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

Artikel 5 – Notice and Takedown

1. In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is The Vegan Project gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Koper verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.  The Vegan Project komt het recht toe Koper de toegang tot de Website te ontzeggen en/of het gebruik van de Website te beëindigen.

2. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten komt voor rekening en risico van Koper.

3. Koper is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.

4. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van The Vegan Project of derden en/of onrechtmatig handelen door Koper, is The Vegan Project tevens gerechtigd om het account van Koper te verwijderen of op andere wijze beperkingen te stellen aan het gebruik van het account van Koper. The Vegan Project zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct te verwijderen. In geen geval is The Vegan Project aansprakelijk voor de geleden schade van Koper, van welke aard dan ook ten gevolge van het handelen van Koper.

5. Elke Koper kan aanwijzingen en/of klachten melden bij The Vegan Project over een inbreukmakend Aanbod, of klachten over andere Kopers. Een melding kan gedaan worden via klantenservice@carrots.nl

6. Indien The Vegan Project constateert dat Koper misbruik maakt van zijn account, in de breedste zin van het woord, zal The Vegan Project het account van Koper verwijderen en/of blokkeren.

Artikel 6 – Beschikbaarheid Website

1. The Vegan Project staat er niet voor in dat de Diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. The Vegan Project spant zich in om (de toegang tot) de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Koper, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. The Vegan Project is gerechtigd indien en voor zover er naar haar oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website, het gebruik van de Website op te schorten. The Vegan Project is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen.

2. The Vegan Project biedt enkel en alleen het gebruik van de Website aan. The Vegan Project is op geen enkele wijze betrokken bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen Kopers en Verkopers en de uitvoering daarvan.

3. The Vegan Project heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de Overeenkomst ten aanzien van de aangeboden Producten door Verkopers. Alle weergegeven informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten. The Vegan Project is nimmer aansprakelijk indien de Producten van de Verkoper niet voldoen aan de verwachtingen van een Koper.

Artikel 7 – Totstandkoming Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper de Overeenkomst definitief maakt door te klikken op de knop ‘Nu kopen’ tijdens het plaatsingsproces van een Product van Verkoper via de Website van The Vegan Project.

2. The Vegan Project zal de Overeenkomst met de Verkoper elektronisch aan Koper bevestigen op het door de Koper doorgegeven e-mailadres.

3. De overeenkomst kan alleen door de Verkoper uitgevoerd worden indien Koper zijn/haar contact- en naw-gegevens volledig en juist heeft opgegeven bij het plannen van de Dienst. Koper is verplicht om onjuistheden in de vermelde betaalgegevens direct aan The Vegan Project of de Verkoper te melden.

4.  Bij vragen van Koper over het aangeboden Product door Verkoper, dient Koper zich te wenden tot de betreffende Verkoper.

Artikel 8 – Annulering van de overeenkomst

1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, kan een Koper de overeenkomst met een Verkoper tot 24 uur voor de betreffende dienst kosteloos annuleren.

2. De Verkoper heeft het recht om de dienst te annuleren indien Koper zijn of haar gegevens niet volledig en/of juist heeft ingevuld.

3. The Vegan Project heeft het recht om namens de Verkoper een dienst te weigeren c.q. overeenkomst te annuleren indien The Vegan Project het vermoeden heeft dat er sprake is van misbruik door het account van Koper/authenticiteit van de dienst. In geval van misbruik zal The Vegan Project tevens aangifte doen bij de politie.

4. Reeds betaalde gelden zullen door The Vegan Project zo spoedig mogelijk terugbetaald worden op dezelfde rekening als de rekening waarmee Koper de dienst heeft betaald.

5. De bedenktermijn is minimaal 14 dagen. De maximale termijn verschilt per verkoper en is te vinden in je bestelling.

Artikel 9 – Betaling

1. Op het moment dat de dienst definitief is gemaakt door Koper, is Koper verplicht om de Verkoper te betalen voor het Product. Koper kan via de Website betalen middels Buckaroo..

2. Buckaroo is namens de Verkoper geautoriseerd om namens de Verkoper de (online) betaling van Koper in ontvangst te nemen.

Artikel 10 – Beperking van Aansprakelijkheid

1. The Vegan Project is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van The Vegan Project, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van The Vegan Project en (xi) overige situaties die naar het oordeel van The Vegan Project buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

2. Indien en voor zover enige wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, sluit The Vegan Project alle aansprakelijkheid uit voor schade geleden door Koper op grond van (i) het gebruik van de Diensten van The Vegan Project, (ii) afname van Producten van Verkopers via de Website, (iii) het niet of niet volledig of veilig beschikbaar zijn van de Website, (iv) veranderingen in, aan of op de Website of Diensten van The Vegan Project en (v) eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie op de Website

3. The Vegan Project sluit alle gevolgschade uit. Hieronder wordt tevens verstaan alle indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

4. Indien en voor zover The Vegan Project aansprakelijk blijkt te zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot een maximaal bedrag van 250 euro.

5. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van The Vegan Project vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij The Vegan Project binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van The Vegan Project.


Artikel 11 – Vrijwaring

Koper vrijwaart The Vegan Project voor aanspraken van derden ten aanzien van de door hen geleden schade op grond van (i) het gebruik van de Producten van de Verkoper, aangeschaft via de Website, (ii) het gebruik van de Diensten van The Vegan Project, (iii) de onrechtmatige inhoud van het Aanbod en/of de geleverde Producten door de Verkoper en (iv) het sluiten van een Overeenkomst met de Verkoper op grond van een Aanbod.

Artikel 12 – Affiliate links

Op de website van «CompanyShortName» staan affiliate links. Wanneer u via onze website naar de website van derden gaat en hier producten koopt en/of diensten gebruikt op de website van derden, krijgt «CompanyShortName» een vergoeding. Op de websites van derden kunnen andere cookies en/of privacy statements van toepassing zijn. The Vegan Project is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid of juistheid van de (inhoud van de) websites van derden.

Artikel 13 – blogartikelen, advertenties of banners

Op de Website van The Vegan Project kunnen informatieve blogs, advertenties en/of banners worden geplaatst en/of ter beschikking gesteld worden door Verkopers en/of derden. The Vegan Project is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de informatie die ter beschikking wordt gesteld via de blogs advertenties en/of banners op de Website.

Artikel 14 – Nieuwsbrief

De Website biedt Koper de mogelijkheid om zich op te geven voor het ontvangen van een nieuwsbrief van The Vegan Project of van derde die hiervoor de mogelijkheid bieden via de Website van The Vegan Project. Indien Kopers c.q. Gebruiker de nieuwsbrief willen ontvangen kunnen ze dat aangeven op het registratieformulier of zich hiervoor aanmelden via een link op de website. Na registratie kunnen Kopers c.q. Gebruikers zich afmelden voor de nieuwsbrief, door te klikken op de link in de nieuwsbrief zelf.

Artikel 15 – Klachten

1. Indien een Koper niet tevreden is over de Diensten van The Vegan Project, is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via klantenservice@carrots.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil The Vegan Project de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. The Vegan Project zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 16 – Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

Het staat The Vegan Project vrij om (delen van de) Website aan te passen, alsmede de inhoud van haar Diensten en deze algemene voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op de Website met de laatste bijgewerkte datum. De Koper zal ook 30 dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden een e-mail ontvangen met de betreffende wijzigingen. Indien Koper het niet eens is met de inhoud van de wijzigingen kan Koper de overeenkomst onmiddellijk beëindigen. Koper zal een nadere e-mail ontvangen over de wijze waarop de overeenkomst beëindigd kan worden. Indien Koper niet tijdig, althans niet vóór de datum waarop de wijzigingen in werking treden verwerpt of op andere wijze bezwaar indient, of de overeenkomst beëindigd gaat Koper akkoord met de gewijzigde voorwaarden. Ook indien Koper vanaf de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen de Website gebruikt, wordt Koper geacht de gewijzigde voorwaarden geaccepteerd te hebben.

Artikel 17 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen The Vegan Project en Koper, en The Vegan Project en Koper is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen The Vegan Project en Koper, of door het gebruik van de Website door Koper worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Wateringen, 22 juli 2021